พุทธศาสนสุภาษิต

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก              กัมมุนา วัตตะตี โลโก                     สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม
อปฺปมาโท อมตํ ปทํ              อัปปะมาโท อะมะตัง ปะทัง             ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ                โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ                     ฆ่าความโกรธได้แล้ว นอนเป็นสุข
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ                  จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง                   จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธม.มจารึ  ธัมโม   หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง          ธรรมนั่นแหละ รักษาผู้ประพฤติธรรม
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา           นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา                 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ                     นิพพานัง ปะระมัง สุขัง                    นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ                  วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ                        คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ      สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ        การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
สีลํ อาภรณํ เสฏฐํ                    สีลัง อาภะระณัง เสฏฐัง                    ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ
สุขา สทฺธา ปติฏฐิตา               สุขา สัทธา ปะติฏฐิตา                       ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว นำสุขมาให้
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺยโย              สุโข ปัญญัสสะ อุจจะโย                    การสร้างสมความดี นำสุขมาให้
ยาทิสญฺจูปเสวติ โสปิ ตาทิสโก โหติ  ยาทิสัญจูปะเสวะติ โสปิ ตาทิสะโก โหติ     คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นคนนั้น

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s