ปฏิจจสมปบาท สายดับ

48134_577854625577698_1928573628_n

Advertisements
รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ปฏิจจสมุปบาท สายเกิด

546891_577854505577710_1169167539_n

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

Happy Valentine’s Day

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

มรรคมีองค์แปด

มรรคมีองค์แปด   ศิริวรรณ2

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

(มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด = ทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐ = ทางสายกลาง)
…..…..แนวทางดำเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์
…..เรียกว่า อริยมรรค แปลว่าทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติที่มีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับ
…..ตกอยู่ใต้อำนาจ ความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็นการทรมานกายให้เหือด
…..แห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือทางดำเนินสาย
…..กลาง ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีที่เทียบเสียงได้ที่แล้ว

…..…..คำว่ามรรค แปลว่าทาง ในที่นี้หมายถึงทางเดินของใจ เป็นการเดินจากความทุกข์
…..ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วย
…..อำนาจของอวิชชา
 ….มรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือก
…..ฟั่นแปดเกลียว องค์แปดคือ :-
….......1. สัมมาทิฏฐิ ิคือความเข้าใจถูกต้อง
…..…..2. สัมมาสังกัปปะ คือความใฝ่ใจถูกต้อง
…..…..3. สัมมาวาจา คือการพูดจาถูกต้อง
…..…..4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำถูกต้อง
…..…..5. สัมมาอาชีวะ คือการดำรงชีพถูกต้อง
…..…..6. สัมมาวายามะ คือความพากเพียรถูกต้อง
…..…..7. สัมมาสติ คือการระลึกประจำใจถูกต้อง
…..…..8. สัมมาสมาธิ คือการตั้งใจมั่นถูกต้อง
…..การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้ เมื่อย่นรวมกัน
…..แล้วเหลือเพียง 3 คือ ศีล – สมาธิ – ปัญญา สรุปสั้น ๆ ก็คือ
…..……….การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปัญญา)ก็คือการเดินตามมรรค

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บทสวดมนต์พาหุงฯ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น